Podmienky ochrany osobných údajov

4E progres, s.r.o. - podmienky spracovania osobných údajov

 

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti 4E progres, s.r.o, IČO: 54 757 053, so sídlom Záhradnícka 46/A, 821 08 Bratislava, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vložka číslo 162426/B , Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktujte nás pomocou formulára  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa (ďalej len "4E PROGRES") zaväzujeme sa chrániť poskytnuté osobné údaje.

Prečítajte si podmienky pre spracovanie osobných údajov v 4E PROGRES, aby ste zistili, ktoré princípy sa riadia zaistením dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Zachovávame aktuálne zásady ochrany osobných údajov a dodržiavame platné zákony. Z času na čas sa môžu vyskytnúť zmeny preto Vám odporúčame navštíviť webové stránky, aby ste sa uistili, že máte vždy aktuálne informácie o jeho obsahu.

Zaväzujeme sa prijať všetky opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Vaše osobné údaje budeme spracovávať iba v prípade existencie právneho titulu na spracovanie osobných údajov.

 

Základné pojmy a informácie

 

Osobný údaj a subjekt pre spracovanie údajov

Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Osobný údaj je akékoľvek informácia, ktorá s primeranou snahou umožní identifikáciu osoby, ako aj akýkoľvek osobný údaj, ktorý je subjektu priraditeľný.

Zvláštne kategórie osobných údajov jedná sa o nové označenie citlivého osobného údaju.

 

Aké právne predpisy upravujúce spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením (EÚ) č. 2016/679 júna 2002 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smerníc 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR"). Vnútroštátne predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť rozdielne pravidlá. To upravuje zákon č. 101/2000 z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Správca osobných informácií

Správca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a je primárne zodpovedná za spracovanie. Ak nie je v zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby ustanovené inak, platí že správca osobných údajov je 4E PROGRES.

 

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva osobné údaje pre správcu.

 

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby a archivujeme podľa zákonom stanovenej lehoty.

Osobné údaje spracovávame počas trvania zmluvného vzťahu alebo iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje spracovávať Vaše osobné údaje. To znamená, že máme prísne vnútorné pravidlá, ktoré

kontrolujú zákonnosť osobných údajov, a údaje nebudeme držať dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate právneho dôvodu vykonáme vymazanie príslušných osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vašim súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, na ktorý bol udelený súhlas.

 

Prečo a aké osobné údaje spracovávame

Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamáci. Niektoré z Vašich osobných údajov potrebné na dodanie tovaru. Nemusíte nám oznámiť iné osobné údaje, ktoré nie sú pre spracovanie Vašej objednávky nutné. Avšak, ak sa rozhodnete nám ich oznámiť, môžeme pre Vás urobiť viac.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e- shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Doručenie tovaru a zákaznícky servis

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • Firma
 • IČ, DIČ
 • Poštová adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Číslo bankového účtu
 • Detail objednávky a história objednávok

V tomto prípade nám vzniká zákonná povinnosť archivácie súvisiacich dokumentov (objednávky a faktúry) ako aj daňových dokladov, podľa príslušných právnych predpisov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, maximálne po dobu troch rokov.

 

Zasielanie emailov

 • Oslovenie
 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • IP adresa
 • História objednávok
 • Informácie o akciách obdržanými emailom (prečítanie/neprečítanie, presmerovanie na uvedené ponuky)
 • Informácie o zobrazených produktoch
 • Dáta o produktoch zanechaných v košíku

Osobné údaje, ktoré spracovávame s Vaším súhlasom, uchovávame len po dobu trvania účelu, k čomu bol súhlas udelený, a to maximálne po dobu troch rokov.

 

Výberové konanie

 • Meno
 • Priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Bydlisko
 • Telefónne číslo
 • Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré uvediete v životopise či sprievodnom liste

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti 4E PROGRES:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na nižšie uvedenú e-mailovú adresu alebo
 3. telefonicky na nižšie uvedenom čísle.

 

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy. 

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu výberového konania, maximálne však do 3 rokov dátumu Vašej reakcie.

 

Zdieľanie osobných informácií

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli môžu byť spracované externými spolupracovníkmi a

dodávateľmi. Sem patria prepravcovia, platobné brány, IT a marketingové služby atď. Subjekty, ktoré

s nami spolupracujú, vyberáme starostlivo na základe záruk, ktorými zabezpečia technickú

a organizačnú ochranu nami poskytovaných osobných údajov. Spracovanie osobných údajov môžu pre 4E PROGRES s.r.o vykonávať len spracovatelia, a to výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

 

V tomto zmysle na legitímne účely môžu byť osobné údaje poskytnuté nasledujúcim príjemcom/spracovateľom:

 • Kuriérska spoločnosť GebruderWeiss s.r.o., so sídlom Dialničná cesta 20, Senec, IČO: 31341381, IČ DPH: SK2020328948, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4263/B,

 

 • Kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro. Vložka č. 3215/B

 

 • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa. Vložka č. 803/S-Zbl

 

 • akciová spoločnosť Seyfor Slovensko, IČO: 36 237 338, so sídlom Plynárenská 7/C, 831 02 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I. Oddiel SA, vložka 2969/B. pričom spoločnosť Seyfor Slovensko, a.s. je (podľa dôvodu 37 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)) so spoločnosťou Solitea a.s., IČO: 01572377, so sídlom Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno zapísaná v obchodnom registri krajského súdu Brno, Oddiel B, vložka 7072

 • DPD Slovensko, ABRA Software a.s. 25097563, DIČ CZ25097563,

 

Cookies

 

Cookies malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, keď ju začnete používať. Používa sa na zapamätanie Vašich

preferencií a akcií, ktoré ste na nich vykonali (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia). Tieto údaje už nemusíte zadávať potom znovu.

Cookies a iné sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach a aplikáciách použité rôznymi spôsobmi, napríklad na prevádzkovanie webovej stránky, na analýzu prevádzky alebo na reklamné účely. Používame cookies a iné sledovacie technológie, najmä s cieľom zlepšiť efektivitu našich služieb.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality či možnosti využitia služieb ponúkaných prostredníctvom našich webových stránok.

 

Vaše práva

Vaše osobné údaje spracovávame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Máte však právo kedykoľvek nás kontaktovať, aby ste získali informácie o procese spracovania Vašich osobných údajov, alebo na účely uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požiadať o kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás 4E PROGRES spracováva.

 

Právo na opravu osobných údajov

Ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať nás o aktualizáciu alebo doplnenie.

 

Odvolanie súhlasu a právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie)

Ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov sa môže kedykoľvek zamedziť. Stačí odobrať súhlas s takýmto spracovaním.

Môžete tiež použiť svoje právo na "byť zabudnutý." V takomto prípade odstránime všetky Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame. Výnimkou sú prípady, keď sa spracovanie uskutočňuje zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodu nášho oprávneného záujmu.