Trvaloudržateľná elektromobilita so skutočnou zelenou elektrickou energiou!

Popri väčšine Slovenských diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy sa nachádza relevantná rieka, ktorá by mohla byť trvalým a spoľahlivým zdrojom pre výrobu elektrickej energie z OZE! Slovenský patent SK288244 ponúka možnosť využitia týchto riek pre jednoduché a ekologicky prijateľné realizovanie myšlienky elektromobilty a znižovania CO2! Plávajúce malé vodné elektrárne v zmysle uvedeného patentu, môžu výrazne prispieť ku riešeniu klimatických zmien! Nájdu si podporu i u tých, ktorý rozhodujú o financovaní takýchto projektov?

Trvaloudržateľná elektromobilita so skutočnou zelenou elektrickou energiou!

Európska komisia a poslanci Európskeho parlamentu nastavili trend boja proti klimatickým zmenám a znižovaniu skleníkových plynov najmä CO2 tým že sa zníži a postupne odstráni jeden z producentov - doprava pomocou vozidiel so spalovacími motormi.

EÚ podporuje produkciu elektrických vozidiel ktoré majú postupne nahradiť vozidlá so spalovacím motorom. https://www.seva.sk/prehlad-trhu-s-elektromobilmi-v-roku-2021-v-grafoch/ 

Tieto však potrebujú dostatočne veľkú sieť nabíjacích staníc aby sa na jednej strane doprava nekomplikovala a na druhej strane taktiež dostatok elektrickej energie z OZE či jadra, aby eliminovalo použitie elektrickej energie vyrobenej v elektrárňach spaľujúcich fosílne palivá čo by bolo kontraproduktívne. 

Najstabilnejším zdrojom pre výrobu "zelenej" elektrickej energie z OZE, popri fotovoltaike, veternej energií, geotermálnej energií, je výroba elektrickej energie "z vody"! 

Popri väčšine Slovenských diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy sa nachádza relevantná rieka, ktorá by mohla byť trvalým a spoľahlivým zdrojom pre výrobu elektrickej energie z OZE! Slovenský patent SK288244 ponúka možnosť využitia týchto riek pre jednoduché a ekologicky prijateľné realizovanie myšlienky elektromobilty a znižovania CO2! Plávajúce malé vodné elektrárne v zmysle uvedeného patentu, môžu výrazne prispieť ku riešeniu klimatických zmien! Nájdu si podporu i u tých, ktorý rozhodujú o financovaní takýchto projektov?

ODKAZY NA RELEVANTNÉ ZÁKONY A NARIADENIA:

COM(2019) 640 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The European Green Deal, sekcia 2.1.5, dostupné na: <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN>. COM(2021) 559 final 2021/0223(COD), Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, článok 3, dostupné na < https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0559&from=EN>. DG MOVE (2019), EU Transport in figures: Statistical pocketbook 2019, s. 155; dostupné na: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0f3e1b7ee2b-11e9-a32c-01aa75ed71a1>. European Alternative Fuels Observatory's EU vehicle and fleet overview, dostupné na: <https://www.eafo.eu/vehicles-and-fleet/overview>. European Court of Autidtors (2021). Special report: Infrastructure for charging electric vehicles: more charging stations but uneven deployment makes travel accross the EU complicated, dostupné na: < https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_Electrical_charging_inf rastructure_EN.pdf>. European Envionment Agency (2021), Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 1990-2019, dostupné na: < 31 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-dataviewer-4>. European Environment Agency (2019), European Environment Agency Report No 10/2019, Air quality in Europe — 2019 report, s. 8; dostupné na: <https://www.eea.europa.eu/publications/ air-quality-in-europe-2019>. European Environment Agency (2020), Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2018 and inventory report 2020, s. 71, obr. 2.4, dostupné na: <https://www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gasinventory-2020>. GreenWay Infrastructure, 2021. Energy Management System – EMS. Inteligentný energetický manažment. Optimálne využitie elektrickej energie vo vašej sieti, 2021. International Renewable Energy Agency (2019). Innovation Outlook. Smart charging for electric vehicles, dostupné na: < https://www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/May/IRENA_Innovation_Outlook_EV_s mart_charging_2019.pdf> Kurani, K., Caparello, N., & TyreeHageman, J. (2016). New car buyers' valuation of zeroemission vehicles: California, dostupné na: <https://www.arb.ca.gov/research/singleproject.php?row_id=65166>. Neaimeh, M., Salisbury, SD., Hill, GA., Blythe, PT., Scoffield, DR. & Francfort, JE (2017). Analysing the usage and evidencing the importance of fast chargers for the adoption of battery electric vehicles. Energy Policy, 108, 474-486. Nicholas, M., Tal, G., & Turrentine, T. (2017). Advanced Plug-in Electric Vehicle Travel and Charging Behavior Interim Report Research Report – UCD-ITS-RR-16-10 (38 pp): Institute of Transportation Studies, UC Davis, Davis, California. Schäuble, J. & Jochem, P. & Fichtner, W. (2016). Cross-border Mobility for Electric Vehicles: Selected results from one of the first cross-border field tests in Europe. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ z 22. októbra 2014 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, článok 2.7, dostupné na: < https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-/publication/d414289b-5e6b-11e4-9cbe01aa75ed71a1>